П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.


І. Загальні положення.

1.1. Наукове товариство студентів та аспірантів Київського університету імені Тараса Шевченка (далі - НТСА) є структурним підрозділом університету.

1.2. НТСА діє згідно з чинним законодавством, Статутом Кіївського університету та даним Положенням.

1.3. Принципи діяльності НТСА. У своїй діяльності НТСА керується такими принципами: - верховенство наукової творчості, змагальності та конкурсності; - рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі; - органічний зв'язок навчання та науково-дослідної роботи.

1.4. Назва підрозділу

1.4.1. Українською мовою: Наукове товариство студентів та аспірантів Київського університету імені Тараса Шевченка;

1.4.2. Англійською мовою: Kyiv Taras Shevchenko University Young Scientists Assotiation.

1.5. НТСА має печатку (для довідок), штампи та бланки з власною символікою.

2. Мета та завдання НТСА.

2.1. Основною метою діяльності НТСА є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів та аспірантів .

2.2. Основними завданнями НТСА є: - сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та аспірантів; - пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та аспірантів , надання їм всебічної допомоги; - сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом; - організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва; - інформаційна діяльність тощо.

2.3. Для виконання своїх завдань НТСА : - організовує роботу студентів та аспірантів у наукових осередках; - готує та представляє Вченій Раді, ректорату та структурним підрозділам університету пропозиції по розвитку та вдосконаленню наукової та творчої діяльності студентів та аспірантів; - організовує та проводить щорічні наукові конференції студентів та аспірантів ; - сприяє та організовує видання наукових праць студентів та аспірантів ; - проводить конкурси на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентами та аспірантами ; - організовує та заохочує студентів та аспірантів до участі у наукових конференціях молодих вчених; - представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої Ради університету,ректорату та факультетів на отримання іменних стипендій і премій для молодих вчених ; - сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів та аспірантів; - здійснює контакти з установами,організаціями та підприємствами, що пов'язані з діяльністю НТСА ; - здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положенням.

3. Членство у НТСА.

3.1. У роботі НТСА можуть брати участь всі студенти та аспіранти . 3.2. Членом НТСА може бути студент чи аспірант , який визнає Положення про НТСА, активно займається науковою діяльністю в одній із секцій Товариства.

3.3. Прийом у члени НТСА проводиться секцією НТСА на підставі письмової заяви вступаючого.

3.4. Член НТСА користується правом - обирати та бути обраним у керівні органи НТСА ; - брати участь в обговоренні усіх питань діяльності НТСА; - брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводить НТСА; - представляти результати своєї наукової роботи у виданнях НТСА ; - отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку НТСА.

3.5. Член НТСА зобов'язаний: - дотримуватись Положення про НТСА; - брати участь у роботі секції НТСА.

3.6. Припинення членства у НТСА:

3.6.1. Член НТСА може бути виключений з Товариства за порушення Положення про НТСА.

3.6.2. Питання про виключення члена НТСА вирішується секцією НТСА . За виключеним з НТСА зберігається право у двохмісячний строк подати апеляцію до Правління НТСА .

3.6.3. Припинення членства у НТСА може бути здійснено за заявою члена НТСА або у випадку закінчення навчання в університеті.

4. Структура та керівні органи НТСА

4.1. Вищим органом НТСА є Конференція. В період між Конференціями вищим керівним органом є Правління НТСА.

4.2. Основними структурними одиницями НТСА є секції, які створюються за фаховим принципом на відповідних факультетах .

4.3. Делегати Конференції обираються секціями НТСА з розрахунку три делегати від секції. Голова бюро секції автоматично вважається делегатом. Термін повноважень делегата - 1 рік.

4.4. Конференція НТСА: - приймає Положення про НТСА і вносить зміни та доповнення до нього; - визначає основні напрями діяльності НТСА; - обирає Голову НТСА, заслуховує звіт про його діяльність; - заслуховує доповіді про роботу секцій та підрозділів; - затверджує символіку НТСА .

4.5. Чергова Конференція скликається щорічно Правлінням НТСА. Позачергові конференції скликаються за рішенням Правління або за вимогою половини від кількості секцій.

4.6. Конференція правочинна за наявності не менше 2/3 делегатів від не менш як 13 секцій НТСА . Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо воно схвалене шляхом таємного голосуванням більшістю присутніх делегатів.

4.7. Правління НТСА: - організовує проведення Конференції; - виконує доручення Конференцій, координує діяльність секцій та інших структур НТСА, заслуховує звіти голів бюро секцій; - може клопотатися перед ректором про працевлаштування в університеті осіб, що зробили значний внесок у діяльність Товариства та відзначилися у науковій роботі; - вносить зміни до персонального складу Правління НТСА; - затверджує "Положення про секцію НТСА".

4.8. Координацію наукової роботи Правління НТСА здійснює науковий керівник з числа професорсько-викладацького складу, який затверджується рішенням Вченої Ради та наказом ректора університету.

4.9. Чергові збори Правління скликаються щомісяця. Позачергові засідання скликаються Головою Правління або за вимогою 50% складу членів Правління чи 50% чисельності секцій.

4.10. Правління НТСА правочинне за наявності не менше 50%кількості членів. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів Правління.

4.11. До складу Правління НТСА входять: - Голова Правління НТСА; - голови бюро секцій; - вчений секретар НТСА; - координатори проектів НТСА; - інші особи за рішенням Правління НТСА КУ.

4.12. Голова Правління НТСА: - репрезентує НТСА; - скликає збори Правління НТСА, головує на них, підписує прийняті документи; - в період між зборами Правління діє в межах його повноважень; - здійснює керівництво поточною роботою; - може делегувати окремі повноваження своїм заступникам.

4.13. Голова Правління НТСА, обраний Конференцією, затверджується наказом Ректора.

4.14. Голова Правління НТСА є членом Вченої Ради КУ.

4.15. Вчений секретар НТСА: - веде діловодство НТСА; - засвідчує документи НТСА.

5. Секція НТСА.

5.1. Секція об'єднує членів НТСА факультету, які займаються науковою діяльністю у відповідній галузі науки.

5.2. Секція організує всю діяльність НТСА на відповідному факультеті (інституті) університету. Вона може мати у своєму складі підсекції, наукові гуртки, дискусійні клуби тощо.

5.3. Вищим органом секції є загальні збори. Вони правочинні за наявності більше 50% складу секції. В період між загальними зборами секцією керує Бюро секції, яке очолює Голова.

5.4. Голова бюро секції є членом Вченої Ради відповідного факультету (інституту).

5.5. Секція може рекомендувати членів НТСА до вступу в аспірантуру та на навчання чи стажування за кордоном.

5.6. Усі рішення, прийняті загальними зборами чи іншими керівними органами секції, повинні узгоджуватися з даним Положенням та ухвалами керівних органів НТСА.

5.7. Голова Бюро секції звітує про свою діяльність Правлінню НТСА.

5.8. Координацію наукової роботи секції здійснює науковий керівник з числа професорсько-викладацького складу, який затверджується рішенням Вченої Ради та розпорядженням декана факультету.

6. Забезпечення діяльності НТСА .

6.1. Для забезпечення діяльності НТСА Київський університет закріплює за НТСА приміщення та створює необхідні умови для його ефективної діяльності.

6.2. Ректорат, деканати, Управління зовнішніх зв'язків, інформаційний відділ НДЧ сприяють найповнішому інформаційному забезпеченню НТСА.

6.3. Деканати факультетів всебічно сприяють діяльності секцій НТСА.

* * *

Підготовлено Правлінням НТСА КУ, прийнято на Звітно-виборчій конференції НТСА 19 березня 1997р.

В.о. Голови Правління НТСА Кресін О. В.

Погоджено: Заступник проректора з наукових питань професор Яровий В.І.