Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Затвердити прийнятий трудовим колективом Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (додається).

Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 14 січня 2000 року N 64/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 14 січня 2000 року N 64/2000

СТАТУТ Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЗДІЛ 1 Загальні положення

1.1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі - Університет) відповідно до Указу Президента України від 25 листопада 1999 року N 1496 ( 1496/99 ) "Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка" є провідним вищим навчальним закладом України, унікальним надбанням національної освіти, науки і культури, який за результатами своєї діяльності здобув загальнодержавне та міжнародне визнання. Університет має статус самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу, який в межах компетенції, наданої законами та іншими нормативно-правовими актами України, самостійно вирішує питання підготовки та перепідготовки висококваліфікованих фахівців, виховання національно свідомої інтелігенції. У навчальній, науковій і виховній діяльності Університет об'єднує інститути, факультети, відділення, лабораторії, науково-дослідні та інші структурні підрозділи. Університет заснований як Імператорський Університет Св. Володимира Указом імператора 2 листопада 1833 року.

1.2. Університет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, власний герб, прапор, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, офіційні бланки з гербом Університету. Освітня, науково-дослідна та культурно-просвітницька діяльність в Університеті здійснюється за IV рівнем державної акредитації.

1.3. Діяльність Університету грунтується на гуманістичних, демократичних традиціях світової, вітчизняної і власної університетської освіти, науки, культури відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, цього Статуту.

1.4. Університет здійснює підготовку, перепідготовку та атестацію фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, науково-педагогічних і наукових кадрів із відривом і без відриву від виробництва. Університет приймає на навчання студентів, аспірантів та докторантів на конкурсній основі. План прийому формує Університет, керуючись необхідністю виконання державного замовлення, договірних зобов'язань та вимогами якісної підготовки та перепідготовки фахівців. Освітньо-наукова та виховна робота ведеться державною мовою.

1.5. Університет здійснює підготовку, перепідготовку та атестацію фахівців із зарубіжних країн за міжурядовими угодами, контрактами з організаціями та приватними особами на компенсаційній основі або за рахунок коштів, що надходять на рахунок Університету.

1.6. Автономія Університету визначається цим Статутом і передбачає: право Університету на прийняття самостійних рішень та здійснення відповідних дій у межах своєї компетенції з навчальної, науково-дослідної і виробничо-господарської діяльності; фінансування за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України за індивідуальними нормативами, які встановлюються Кабінетом Міністрів України на підставі Указу Президента України "Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка" ( 1496/99 ), та інших надходжень; самостійне визначення форм і обсягу оплати праці працівників, порядку використання коштів, отриманих із позабюджетних джерел, враховуючи встановлення їх частки, яка виділяється на оплату праці та матеріальне заохочення; самостійне використання майна, переданого Університету в оперативне управління, яке належить йому на праві повного господарського відання, в тому числі для здійснення господарської діяльності, надання його в оренду та в користування без права викупу; безстрокове та безоплатне користування виділеними йому земельними ділянками з правом надання їх у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди; проведення різних видів робіт на підставі прямих договірних зв'язків, угод і контрактів; право за рахунок позабюджетних коштів виступати засновником юридичних осіб з будь-якою формою власності; самостійне визначення своєї структури та штатів науково-педагогічного персоналу і всіх інших категорій працівників.

1.7. Для сприяння належному функціонуванню Університету створюється Наглядова рада, склад якої затверджується Президентом України.

1.8. Діяльність політичних партій, релігійних об'єднань та рухів в Університеті не допускається.

1.9. Діловодство в Університеті ведеться державною мовою України. Звітність подається відповідно до чинного законодавства.

1.10. День Університету є загальноуніверситетським святом, що відзначається всіма факультетами, інститутами та іншими структурними підрозділами щорічно в четвер третього тижня вересня.

РОЗДІЛ 2 Завдання, права та обов'язки Університету

2.1. Основними завданнями Університету є: підготовка та перепідготовка фахівців, які поєднують у собі професійні знання, ділові якості і здатність вирішувати проблеми своєї галузі науки і практики з високою культурою та громадянською свідомістю; організація та проведення на основі тісного зв'язку навчального процесу і наукових досліджень науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які забезпечують випереджальний розвиток фундаментальних та прикладних досліджень, розв'язання найважливіших проблем соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку країни; участь у виробленні державної політики в галузі освіти та науки; визначення перспектив і напрямів розвитку освіти і науки; підготовка, перепідготовка та атестація науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для Університету та інших навчальних закладів; перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців, зайнятих у різних сферах суспільного виробництва; поширення і впровадження наукових знань, культурно-освітня діяльність; організація роботи спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів і шкіл-інтернатів; організація і проведення конференцій, симпозіумів, літніх шкіл, зокрема міжнародних; успадкування та розвиток національних традицій українського народу, створення у своїй діяльності умов для цього; забезпечення створення належних умов охорони здоров'я, праці, відпочинку і оздоровлення працівників, студентів, аспірантів, докторантів.

2.2. Відповідно до цих завдань Університет має право: приймати необхідні рішення і проводити дії, які віднесені до компетенції Університету і не суперечать чинному законодавству; визначати зміст (навчальні плани, програми тощо) і організаційні форми навчального процесу; приймати необхідні рішення і проводити дії, які віднесені до компетенції Університету і не суперечать чинному законодавству; визначати зміст (навчальні плани, програми тощо) і організаційні форми навчального процесу; затверджувати плани університетських видань навчальної та наукової літератури; затверджувати голів Державних екзаменаційних комісій; присвоювати вчені звання професора, доцента, старшого наукового співробітника в установленому порядку; забезпечувати видання наукових і науково-методичних журналів, інформаційно-аналітичних збірників тощо; розробляти свою організаційну структуру, визначати форми організації і стимулювання праці, які здатні забезпечити максимальне використання інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького, наукового та інженерного складу, студентів і аспірантів, докторантів; створювати на власній базі дошкільні заклади, навчальні заклади нового типу, включаючи школи, коледжі, ліцеї, інститути підвищення кваліфікації тощо; самостійно затверджувати штатні розписи і посадові оклади без урахування співвідношення чисельності керівників і спеціалістів у межах створеного в установленому порядку фонду оплати праці; укладати з профспілковим комітетом колективний договір після схвалення його на конференції трудового колективу; встановлювати надбавки до заробітної плати і вирішувати питання матеріального заохочення працівників усіх структурних підрозділів (за наявності відповідних грошових фондів); визначати форми і систему заробітної плати працівників згідно з чинним законодавством України; передавати з балансу на баланс або реалізовувати обладнання, прилади і установки (у тому числі виготовлені Університетом), матеріали і книги; придбавати та відчужувати житло та інші матеріальні цінності, придбані за кошти Університету від госпрозрахункової діяльності; здійснювати за рахунок коштів Університету інвестування в житлове будівництво та брати участь у пайовому будівництві житла; надавати придбане або збудоване житло співробітникам Університету як з частковою оплатою його вартості, так і безоплатно; надавати співробітникам Університету для поліпшення їх соціально-побутових умов короткострокові та довгострокові безвідсоткові позики; списувати з балансів основні засоби, що стали непридатними для використання або застаріли (без обмеження вартості); організовувати в установленому порядку госпрозрахункові підприємства і кооперативи для надання послуг організаціям і громадянам, затверджувати кошториси для придбання та реалізації спеціальних засобів, надання платних послуг населенню (ремонт, ксерокопіювання, утримання гуртків тощо); здійснювати спонсорську та благодійну діяльність; видавати багатотиражну газету та здійснювати інші види видавничої діяльності; на основі прямих договорів, угод і контрактів із сторонніми організаціями та установами виконувати різні види робіт (підготовка та перепідготовка кадрів, обмін фахівцями, наукова, культурно-освітня, виробнича діяльність, організація конференцій, платні послуги населенню), створювати спільні підприємства і фірми, а також замовляти роботи стороннім організаціям з різними формами власності; закуповувати, орендувати, замовляти за рахунок виділених йому коштів або власних фондів обладнання чи інші матеріальні ресурси; залишати у своєму розпорядженні, використовувати для розширення матеріально-технічної і спеціальної бази кошти від реалізації, здавання в оренду приміщень та обладнання, що не використовується, інвентарю, матеріалів та інших ресурсів; встановлювати щорічно або посеместрово обсяги стипендій для студентів, аспірантів і докторантів залежно від наявних коштів, але не нижче мінімуму, визначеного чинним законодавством; вступати в кооперацію з іншими організаціями; практикувати різні форми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; створювати факультети (інститути), науково-дослідні установи, кафедри і лабораторії, інші структурні підрозділи і припиняти їх діяльність; встановлювати премії, якими відзначати викладачів, науковців, студентів, аспірантів та докторантів Університету або зарубіжних навчальних закладів; вирішувати всі інші питання відповідно до чинного законодавства.

2.3. Університет забезпечує: додержання вимог Законів України "Про освіту", "Про мови в Україні" ( 8312-11 ), Указу Президента України "Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка" ( 1496/99 ) та інших нормативно-правових актів; дотримання державних стандартів освіти; безпечні умови здійснення освітньо-наукової діяльності; дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна; соціальний захист членів трудового колективу та інших учасників навчально-виховного процесу.

РОЗДІЛ 3 Органи управління та самоврядування

3.1. Керівництво діяльністю Університету в межах своєї компетенції та згідно зі Статутом здійснює ректор, який діє на засадах єдиноначальності і несе повну відповідальність за результати роботи Університету. Ректор призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Вченої ради Університету. Висувати кандидатури на посаду ректора на розгляд Вченої ради Університету мають право вчені ради Університету, факультетів (інститутів) та члени трудового колективу Університету. Вчена рада Університету рекомендує на посаду ректора особу, яка пропрацювала в Університеті на посаді професора не менше 5 років. Ректор вступає на посаду з дня підписання Указу Президента України про його призначення. Оголошення цього Указу і складення ректором Присяги відбуваються на урочистому розширеному засіданні Вченої ради. Текст Присяги ректора і порядок проведення цього засідання визначається Вченою радою Університету. Ректор Університету відповідно до чинного законодавства діє від імені Університету, представляє його без доручення в усіх органах, організаціях, установах, розпоряджається майном Університету, укладає угоди (контракти), дає доручення, відкриває в установах банків рахунки Університету. У межах своєї компетенції ректор: подає Президентові України на затвердження Статут Університету, зміни та доповнення до нього; видає накази і розпорядження з усіх напрямів діяльності Університету; призначає проректорів, визначає їхні службові обов'язки, делегуючи їм частину своїх повноважень; затверджує структуру Університету та його штатний розпис; затверджує рішення Вченої ради Університету; укладає з трудовим колективом Університету колективний договір, який від імені колективу підписується профспілковим комітетом як його повноважним представником; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України. Ректор має право порушити питання на засіданні Вченої ради Університету про невідповідність декана, директора інституту, завідувача кафедри, завідувача відділення тощо займаній посаді до закінчення строку їх повноважень.

3.2. Вищим колегіальним органом самоврядування Університету є конференція трудового колективу, яка: приймає Статут Університету, вносить зміни та доповнення до нього; розглядає, схвалює або відхиляє колективний договір; обирає комісію з трудових спорів; заслуховує щорічні звіти ректора; розглядає у межах своєї компетенції інші питання діяльності Університету. Організацію і проведення конференції здійснюють керівництво Університету та профспілковий комітет як представник трудового колективу.

3.3. Конференція вважається правомочною, якщо на ній були присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів. Рішення на конференції приймаються простою більшістю голосів.

РОЗДІЛ 4 Структура Університету

4.1. Основними структурними підрозділами Університету є: факультети - біологічний, географічний, геологічний, економічний, іноземної філології, історичний, кібернетики, механіко-математичний, радіофізичний, соціології та психології, фізичний, філологічний, філософський, хімічний, юридичний, підготовчий; інститути - військовий, журналістики, міжнародних відносин, післядипломної освіти, фізіології; відділення сходознавства, кафедра фізичного виховання, центр підготовки та перепідготовки іноземних громадян, навчальна частина, науково-дослідна частина, адміністративно-господарська частина, в тому числі автобаза, управління міжнародних зв'язків, планово-фінансовий відділ, юридичний відділ, відділ кадрів, відділ підготовки, перепідготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів, бухгалтерія, канцелярія, астрономічна обсерваторія, наукова бібліотека, студентське містечко, ботанічний сад, санаторій-профілакторій, студентська поліклініка, Канівський природний заповідник, інформаційно-обчислювальний центр, видавничий центр, поліграфічний центр, експериментально-дослідний завод, клуб Університету, оздоровчо-спортивний комплекс в с. Берегове, спортивно-оздоровчий табір "Мрія" в с. Плюти, дошкільні заклади, підприємства громадського харчування N 1, N 2, N 3 та інші структурні підрозділи.

4.2. Факультети, інститути та наукові установи, основні структурні підрозділи та одиниці, що входять до складу Університету, мають право на прийняття самостійних рішень у межах своєї компетенції, якщо ці рішення не суперечать чинному законодавству та відповідають Статуту Університету.

4.3. Факультетам, інститутам, науковим установам, іншим структурним підрозділам можуть бути надані права автономії в межах Університету. Такі структурні підрозділи діють на основі відповідних Положень і можуть мати власні рахунки або субрахунки в установах банків. Положення про структурний підрозділ розробляється факультетом (інститутом), науковою установою, яке після рекомендації Вченої ради Університету затверджується ректором.

4.4. Керує факультетом (інститутом), науковою установою декан (директор). Декан (директор) призначається на посаду відповідно до Положення про факультет (інститут), структурний підрозділ. Вчена рада факультету (інституту) і наукової установи більшістю (двома третинами) голосів може порушувати питання перед ректором Університету про заміну декана (директора), а також заступників декана (директора). Заступники декана (директора) призначаються ректором Університету на строк повноважень декана (директора) за його поданням.

4.5. Структура факультету (інституту), наукової установи встановлюється Вченою радою відповідного структурного підрозділу та затверджується ректором Університету.

4.6. На посадах проректорів, деканів, директорів інститутів, наукових підрозділів, завідувачів кафедр, відділень можуть працювати особи віком до 65 років.

РОЗДІЛ 5 Вчена рада Університету, факультету (інституту)

5.1. Для розгляду найважливіших питань діяльності Університету утворюється Вчена рада. До Вченої ради входять: ректор (голова), проректори, декани факультетів, директори інститутів, начальник військового інституту, головний бухгалтер, керівники окремих структурних підрозділів, голова профспілкового комітету, голова ради старійшин, представники органів самоврядування студентів, аспірантів та докторантів, вчений секретар. Решта членів Вченої ради (по дві особи від кожного факультету (інституту) та по одній від інших структурних навчально-наукових підрозділів) обираються більшістю голосів на загальних зборах науково-педагогічних та наукових працівників відповідних підрозділів. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому були присутні дві третини від загальної кількості членів Вченої ради. Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх. Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора строком на 5 років. Вчена рада Університету: розробляє проект Статуту Університету, зміни і доповнення до нього та передає його для прийняття конференцією трудового колективу; обирає таємним голосуванням з числа професорів Університету кандидатуру на посаду ректора; готує і надсилає Президентові України подання про призначення обраної особи на посаду ректора Університету; бере участь у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; визначає обсяг педагогічного навантаження; розглядає основні напрями наукових досліджень; вносить рекомендації ректору щодо ліквідації, реорганізації лабораторій, кафедр, інститутів, факультетів та інших структурних підрозділів; рекомендує осіб на посади деканів, директорів інститутів, завідувачів кафедр і професорів; обирає в установленому порядку Почесних докторів Університету та Заслужених професорів Університету; розглядає питання щодо рекомендації робіт студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників на отримання різноманітних премій, участь у конкурсах тощо; утворює комісії для вивчення і підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради; дає пропозиції щодо розподілу коштів, передбачених державним бюджетом для фінансування видатків Університету, між факультетами та підрозділами, відрахувань від надходжень за угодами, що укладені підрозділами, а також відповідних фондів; розглядає основні питання економічного і соціального розвитку Університету; розробляє символіку Університету; розглядає інші питання діяльності Університету. Порядок денний засідання Вченої ради формується ректоратом (з урахуванням пропозицій факультетів, інститутів), а також за пропозиціями більшості членів Вченої ради. Рішення Вченої ради набувають чинності після затвердження їх ректором Університету.

5.2. Для розгляду питань навчально-виховної та наукової діяльності структурного підрозділу утворюється Вчена рада факультету, інституту (наукової установи). До складу Вченої ради входять декан (директор), його заступники, завідувачі кафедр (відділень), голова профбюро, а також представники органів самоврядування студентів та аспірантів. Решта членів Вченої ради (одна особа від кожної кафедри, відділення) обираються на зборах науково-педагогічних та наукових працівників відповідного підрозділу більшістю голосів. Персональний склад Вченої ради факультету (інституту), наукової установи затверджує ректор строком на п'ять років. Головою Вченої ради факультету (інституту), (наукової установи) є декан (директор). Вчена рада факультету (інституту), наукової установи: розглядає навчальні плани спеціальностей, напрямів підготовки та перепідготовки фахівців; визначає теми наукових досліджень та обговорює звіти про їх виконання; затверджує теми докторських та кандидатських дисертацій, проводить атестацію аспірантів та докторантів; розглядає питання заміщення посад завідувачів кафедр, професорів, доцентів та асистентів, наукових співробітників; розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчальної та виховної роботи; заслуховує щорічний звіт декана (директора), звіти завідувачів кафедр та інших осіб згідно з Положенням про факультет (інститут), інший структурний підрозділ; вирішує інші питання відповідно до своїх повноважень.

РОЗДІЛ 6 Організація навчально-виховного процесу

6.1. До учасників навчально-виховного процесу в Університеті належать: студенти; аспіранти; докторанти; науково-педагогічні та наукові працівники; інші особи, зайняті у навчально-виховному процесі.

6.2. Організація навчального процесу в Університеті визначається Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ), Указом Президента України "Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка" ( 1496/99 ), Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим Міністерством освіти України і зареєстрованим Міністерством юстиції України, цим Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами.

6.3. Прийом на навчання студентів, аспірантів та докторантів здійснюється в Університеті згідно з Правилами прийому, які затверджуються відповідною приймальною комісією. Підготовка та перепідготовка фахівців в Університеті здійснюється на основі ступеневої освіти. Освітньо-професійні програми і навчальні плани підготовки та перепідготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів приймаються Вченою радою Університету і затверджуються ректором.

6.4. Основною і визначальною ланкою навчально-виховного процесу в Університеті є кафедра, яка несе повну відповідальність за проведення навчально-виховної роботи. У своїй діяльності кафедра керується Положенням про кафедру Університету, яке приймається Вченою радою Університету та затверджується ректором. Середнє педагогічне навантаження викладачів різних категорій і спеціальностей затверджується ректором за рішеннями Вченої ради Університету.

6.5. Навчальні програми, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники розробляються і затверджуються кафедрами Університету, навчально-методичними комісіями, вченими радами факультетів (інститутів).

6.6. Університет забезпечує науково-педагогічних та наукових працівників, студентів, аспірантів, докторантів та інших учасників навчально-виховного процесу літературою, аудиторним фондом, технічними, аудіовізуальними та іншими засобами навчання.

РОЗДІЛ 7 Трудовий колектив

7.1. Трудовий колектив Університету включає: науково-педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників, адміністративний, навчально-виробничий та допоміжний персонал.

7.2.Члени трудового колективу мають право: обирати і бути обраними до Вченої ради Університету, вчених рад факультетів (інститутів, інших підрозділів), обирати і бути обраними делегатами на конференцію трудового колективу; брати участь в обговоренні і розв'язанні всіх найважливіших питань діяльності Університету; одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що розробляються чи застосовуються у діяльності Університету; безкоштовно користуватися навчальними, науковими та іншими приміщеннями й обладнанням Університету для здійснення навчально-виховної та науково-дослідної роботи; мати в Університеті професійну спілку та бути її членами; організовувати і бути членами будь-яких політичних, громадських, релігійних та інших об'єднань чи угруповань, які діють за межами Університету і діяльність яких не суперечить Конституції України й чинному законодавству. Належність до цих організацій та угруповань, а також діяльність у них не може бути підставою для будь-якого обмеження в правах працівників Університету; користуватися всіма видами послуг, що їх може надати Університет, а також іншими можливостями Університету (зокрема, одержувати матеріальну допомогу) з метою оперативного і ефективного вирішення проблем навчально-методичної і науково-дослідної діяльності; виконувати роботу на умовах штатного сумісництва або погодинної оплати, одержувати заробітну плату за заміну тимчасово відсутніх працівників на підставі подання кафедри; обирати методи і засоби навчання, що найбільш повно відповідають індивідуальним можливостям і передбачають розвиток творчої ініціативи і самостійності студентів; брати участь у роботі інших організацій, в тому числі зарубіжних, на умовах, визначених договором з цими організаціями.

7.3. Усі члени колективу Університету зобов'язані: працювати чесно, сумлінно, дисципліновано; своєчасно і професійно виконувати розпорядження ректора або уповноваженої ним особи; дотримуватися Статуту Університету, правил внутрішнього трудового розпорядку; дбати про зміцнення авторитету Університету; забезпечувати високий рівень підготовки та перепідготовки фахівців і проведення науково-дослідних робіт; піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток студентства; постійно підвищувати професійний рівень, науково-педагогічну майстерність, загальну культуру; виконувати рішення конференцій трудового колективу, Вченої ради Університету, факультету, інституту та інших структурних підрозділів: дотримуватися інших вимог законодавства України.

7.4 Зарахування на посаду науково-педагогічних, наукових та інших категорій працівників проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.5. Права і обов'язки науково-педагогічних, наукових працівників, працівників підрозділів безпосереднього університетського підпорядкування визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положеннями про структурні підрозділи. Правилами внутрішнього розпорядку Університету, колективним договором.

7.6. Науково-педагогічні й наукові працівники Університету один раз на п'ять років мають право отримати за поданням кафедри (відділу, лабораторії) творчу відпустку тривалістю до одного року зі збереженням заробітної плати для підвищення науково-педагогічної кваліфікації в навчальній чи науковій установі, включаючи зарубіжні, або для написання монографій, підручників тощо.

7.7. Професор, що має 20-річний стаж бездоганної роботи на цій посаді в Університеті, може бути удостоєний почесного звання "Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка" із врученням йому відповідного диплома. Інші співробітники, які безперервно пропрацювали в Університеті 25 років, можуть бути удостоєні почесних звань "Заслужений викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка", "Заслужений науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка", "Заслужений працівник Київського національного університету імені Тараса Шевченка" із врученням їм відповідного диплома. Посадові оклади працівників, які удостоєні почесних звань Університету, збільшуються на 15 відсотків за рахунок позабюджетних коштів (за наявності).

7.8. Інші права і обов'язки члена трудового колективу Університету (заробітна плата, робочий час, час відпочинку, порядок і умови прийняття та звільнення з роботи, соціальні гарантії, додаткові права), які не визначені цим Статутом, можуть передбачатися у колективному договорі.

7.9. Представником інтересів трудового колективу є профспілковий комітет Університету.

7.10. Університет сприяє діяльності організації ветеранів війни і праці, яка обирає Раду ветеранів. Положення про Раду ветеранів затверджує ректор Університету.

РОЗДІЛ 8 Студенти та аспіранти

8.1. Вищим органом самоврядування студентів та аспірантів Університету є загальні збори (конференція) студентів і аспірантів Університету, на яких затверджується положення про студентське самоврядування, обираються виконавчі органи студентського самоврядування, визначається їх структура, строк повноважень, заслуховується звіт. В Університеті діє система органів самоврядування студентів та аспірантів, які утворюються та функціонують на рівні академічної групи, факультету (інституту, відділення), гуртожитку, всього Університету. Виконавчим органом самоврядування студентів та аспірантів Університету є Студентський Парламент, який підзвітний загальним зборам (конференції).

8.2. У своїй діяльності органи самоврядування студентів і аспірантів керуються законами та іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, Положенням про Студентський Парламент і самоврядування студентів та аспірантів в Університеті.

8.3. Основними завданнями органів самоврядування студентів і аспірантів є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів і аспірантів; забезпечення виконання студентами й аспірантами своїх обов'язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів і аспірантів; сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів і аспірантів; створення різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами; організація співробітництва зі студентами і аспірантами інших вищих навчальних закладів та молодіжними організаціями; сприяння проведенню серед студентів і аспірантів соціологічних досліджень; сприяння працевлаштуванню випускників; участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами і аспірантами.

8.4. Крім прав, передбачених Законом України "Про освіту", ( 1060-12 ) студенти й аспіранти Університету мають право: обирати і бути обраними до органів самоврядування студентів і аспірантів Університету; відвідувати за дозволом деканів (директорів) заняття на інших факультетах Університету за умови виконання графіка навчального процесу за основним місцем навчання, що складений відповідно до індивідуального навчального плану; отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством; створювати фонди для потреб студентів і аспірантів; користуватися під час навчання без відриву від виробництва пільгами, встановленими чинним законодавством (додаткова відпустка тощо); на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого навчального закладу у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.5. Крім обов'язків, передбачених Законом України "Про освіту", студенти Університету зобов'язані: виконувати навчальний план у визначені строки і відповідно до встановлених графіків; відвідувати заняття, вчасно інформувати керівництво Університету, факультету (інституту) щодо неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати індивідуальні завдання тощо.

8.6. За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку Університету ректор може безпосередньо накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з Університету чи доручити це зробити декану (директору) факультету. Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з Університету встановлюється цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку.

8.7. Студент може бути відрахований з Університету наказом ректора або уповноваженою ним особою за: а) власним бажанням; б) незадовільне складання іспитів і заліків упродовж сесії; в) невиконання навчального плану та графіка навчального процесу; г) появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння; д) одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку Університету.

8.8. Аспірант може бути відрахований за: а) незадовільне складання іспитів; б) наслідками атестації; в) скоєння порушень, визначених пунктом 8.7. у підпунктах "а", "в", "г", "д".

8.9. Докторант може бути відрахований за: а) наслідками атестації; б) невиконання індивідуального плану підготовки докторської дисертації; в) скоєння порушень, передбачених пунктом 8.7. у підпунктах "а", "г".

РОЗДІЛ 9 Наукова діяльність

9.1. Університет здійснює наукову, науково-технічну та іншу творчу діяльність, основні завдання і порядок організації якої визначаються чинним законодавством.

9.2. Університет забезпечує проведення наукових досліджень, надання послуг із наукового обслуговування та науково-допоміжних робіт за поточними планами, що затверджуються наказом ректора на підставі рішення вчених рад факультетів (інститутів) та наукових установ. Усі види наукових досліджень в Університеті виконуються науковими підрозділами факультетів (інститутів), науково-дослідними інститутами, науково-навчальними центрами, астрономічною обсерваторією, Канівським природним заповідником, ботанічним садом, міжфакультетськими лабораторіями, інноваційними центрами тощо, а також підрозділами із забезпечення наукових досліджень, діяльність яких координується науковою частиною відповідно до Положення про науково-дослідну роботу Університету.

9.3. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок: коштів державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних і науково-пошукових досліджень, а також виконання робіт у межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; коштів, які надійшли до Університету за виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за угодами; власних коштів Університету, кредитів та інших джерел, передбачених чинним законодавством.

9.4. Наукова та науково-технічна діяльність Університету є одним із головних напрямів досягнення державних стандартів якості підготовки та перепідготовки фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що реалізуються шляхом: інтеграції навчального процесу, науки та виробництва; підготовки та перепідготовки фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та залучення студентів і аспірантів до участі в науково-дослідних і проектно-конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами із замовником; організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з навчальним процесом у межах діяльності конструкторських і проектних бюро, центрів науково-технічної творчості молоді тощо; проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості; залучення провідних наукових працівників до навчального процесу.

9.5. Науково-дослідна робота в Університеті ведеться штатними працівниками та особами, залученими до роботи на умовах сумісництва. Наукові дослідження здійснюють науково-педагогічні та наукові працівники, докторанти, аспіранти, студенти, стажисти, а також працівники сторонніх організацій на основі трудових угод, контрактів, договорів-підрядів та інших форм здійснення трудових відносин відповідно до чинного законодавства. До виконання окремих робіт наукових досліджень можуть залучатися навчально-допоміжний персонал та інші працівники.

9.6. Правовий статус наукового працівника визначається законодавством України.

РОЗДІЛ 10 Міжнародні зв'язки Університету

10.1. Університет здійснює міжнародні зв'язки відповідно до чинного законодавства.

10.2. Міжнародні зв'язки здійснюються шляхом укладання договорів з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями.

10.3. Основні види міжнародних зв'язків: навчання іноземних студентів, післядипломна підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації фахівців, підготовка та перепідготовка науковців; організація спільної підготовки та перепідготовки і стажування студентів; проведення спільних наукових проектів; виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав та міжнародних організацій; здійснення різних видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених чинним законодавством.

10.4. Підготовка та перепідготовка фахівців для зарубіжних країн в Університеті здійснюється за міждержавними угодами України, а також за угодами, укладеними Університетом з органами влади, організаціями, фірмами, вищими навчальними закладами інших країн, іноземними громадянами та міжнародними організаціями.

10.5. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Університетом для забезпечення його статутної діяльності згідно з власним кошторисом та законодавством України.

РОЗДІЛ 11 Майно Університету та фінансування його діяльності

11.1. Університету на правах, визначених чинним законодавством, належать: грошові кошти, майно, інші об'єкти власності, передані йому фізичними та (або) юридичними особами у формі дарунка, пожертвування або за заповітом та на інших не заборонених законодавством підставах; доходи від власної діяльності та придбані за ці кошти об'єкти власності.

11.2. Усі будівлі, споруди, житло, навчальне і наукове обладнання, інвентар та інше державне майно, яке надане в оперативне управління, а також майно (рухоме і нерухоме), матеріальні цінності та інші об'єкти, придбані за кошти Університету від госпрозрахункової діяльності, належать йому на правах повного господарського відання і використовуються ним самостійно, в тому числі для здійснення господарської діяльності, надання в оренду та користування (без права викупу), а також створення в установленому законодавством порядку інших юридичних осіб і не підлягають вилученню. Питання надання в оренду будівель, споруд, навчального і наукового обладнання та іншого майна для діяльності будь-яких сторонніх державних, громадських та комерційних організацій вирішується виключно ректором Університету.

11.3. Фінансування Університету здійснюється за рахунок: а) коштів державного бюджету; б) коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, атестацію, підвищення кваліфікації кадрів відповідно до укладених угод та надання інших платних послуг; в) коштів, одержаних за виконання науково-дослідних робіт (послуг) на замовлення юридичних та фізичних осіб; г) надходжень від надання у користування або в оренду приміщень, споруд, обладнання тощо; д) депозитних вкладів та доходів від них, дивідендів від цінних паперів; е) кредитів та позик банків, валютних надходжень; є) добровільних внесків і пожертвувань; ж) інших не заборонених законодавством джерел.

РОЗДІЛ 12 Порядок затвердження Статуту Університету

12.1. Проект Статуту розробляється Вченою радою Університету, приймається на конференції трудового колективу та подається ректором Університету Президентові України на затвердження.

12.2. Місце знаходження Університету: 010033 м. Київ, вул. Володимирська, 60.